Aprendre jugant

A la nostra Llar considerem el joc com una necessitat vital. És el primer instrument d’aprenentatge per conèixer-se a si mateix, a l’entorn i als altres, per la qual cosa el joc és una de les bases del nostre sistema pedagògic.

És un factor bàsic en el desenvolupament humà, ja que promou aprenentatges i permet adquirir destreses, coneixements i habilitats. Jugant, esdevenim individus creadors, desenvolupem l’enginy, la imaginació, la reflexió i la capacitat d’esforç i de relació.

El joc ha de combinar l’exploració de nous objectes i materials, la pràctica de noves habilitats, enfrontar-se a nous reptes, la satisfacció que produeix l’ús d’habilitats adquirides i el sentiment agradable de tornar a explorar el que ja coneixen, amb el joc i l’experimentació de materials poc convencionals l’infant és capaç de construir el mateix aprenentatge.